[bgsection pex_attr_title=”PROGRAM” pex_attr_subtitle=”RAZVOJA PODEŽELJA” pex_attr_undefined=”undefined” pex_attr_style=”section-light2″ pex_attr_bgcolor=”f7f7f7″ pex_attr_image=”” pex_attr_imageopacity=”0.1″ pex_attr_bgimagestyle=”static” pex_attr_titlecolor=”252525″ pex_attr_textcolor=”777777″ pex_attr_height=”” pex_attr_cssclass=””]

POD-UKREP – 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za kmetije, samostojne podjetnike, posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

Naziv aktivnosti: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za kmetije, samostojne podjetnike, posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja (ukrep 4.2)

Temeljni cilji investicije so:
– zagotovitev dinamične rasti in dviga konkurenčnosti:
– investicija bo vplivala na boljšo kakovost vin, s čimer se bo povečala prodaja (pridobitev novih kupcev) in povečal tržni delež;
uvedba proizvodov z večjo dodano vrednostjo (penina, vinjak, grozdni sok);
– povečanje direktne rpodaje na domačemn in yujem trgu;
– možnost pridobitve novih kupcev;
– povečanje proizvodnih kapacitet (spravilo viška pridelka);
– povečanje prihodka;
– zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji, večja produktivnost);
– povečanje bruto dodane vrednosti;
– izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;
– ekološki vidik. Predvidena investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje;
– izboljšani delovni pogoji poslovanja, večja varnost.

Investicija obsega opremo degustacijskega prostora v vinjski kleti in nakup vinskih cistern v novo zgrajeni vinski kleti.


UKREP 10 –  Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Glavne aktivnosti: OPERACIJA VINOGRADNIŠTVO
Operacija »Vinogradništvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.

UKREP 11 – Ekološko kmetovanje

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti: Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:
– ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
– opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
– uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
– vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
– če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
– če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.

Povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 


Spletna stran PRP

https://www.program-podezelja.si/sl/

[/bgsection]

 

 

Dodaj odgovor